Beatrice Hansson

Brus 2021

 

Brus 2021

En ståltråd formas för hand och svetsas ihop, liksom ett hundratal andra. Det som formas sker intuitivt och inte särskilt granskande. Det finns en viss känsla för formen, dock kan en nonchalans från konstnärens perspektiv skådas. Vad som egentligen syftas är bortom det som utförs. Det finns ett intresse för linjer och tecknandet av linjer i en rumslighet. Linjer kan tecknas tvådimensionellt, men är inte lika överraskande.
En linje som formas i luftrummet förändras oavbrutet. Ett enkelt görande får här ett stort utfall.
Belyses det formade så uppstår en explosion av linjer. Konsekvensen av det till antalet, repetitivt gjorda enskildheterna, gör att blicken upplever en jävla oordning och har svårt att särskilja. Vid fokus framträder formen. När man rör sig har det man skilt ut försvunnit.
På ett ögonblick är allt på ett annat sätt.
Enkla batteridrivna motorer snurrar enskildheterna runt, runt i en upplyst dans. Den analoga, mekaniska rörelsen med det monotona ljudet ger dansens kråmande ett påvert skimmer. Rörelsen hypnotiserar. Form och skugga skyndar runt varandra i en evig loop.

Beatrice Hansson

english

Noise 2018

A steel wire is shaped by hand and welded together, like hundreds of others. What is formed happens intuitively and not particularly scrutinizingly. There is a certain feeling for the form, however, a nonchalance from the artist's perspective can be seen. What is actually intended is beyond what is performed. There is an interest in lines and the drawing of lines in a spatiality. Lines can be drawn two-dimensionally, but are not as surprising.
A line formed in the air changes continuously. A simple act has a big outcome here.
If the shape is illuminated, an explosion of lines occurs. The consequence of the numerous, repetitively made individualities means that the gaze experiences a hellish disorder and has difficulty distinguishing. When focused, the shape appears. When you move, what you distinguished has disappeared.
In an instant, everything is in a different way.
Simple battery-powered motors spin the individual parts around, around in an illuminated dance. The analog, mechanical movement with the monotonous sound gives the crooning of the dance an ethereal shimmer. The movement hypnotizes. Form and shadow rush around each other in an eternal loop.

Beatrice Hansson