Beatrice Hansson

"Still Life" 2002-2004

Utställning på ID:I Galleri, Museum of Fine Arts, Ulaan Batar, Space 798, Peking
2002-2004

"Still Life är ett projekt där jag har filmat min och mina grannars lägenhet i ett hyreshus i Stockholm, inspirerad av en bok skriven av den franske författaren Georges Perec. "Livet en bruksanvisning".

Jag har även filmat i hyreshus i Ulaan Bataar och i Peking som tillsammans med lägenheterna från Sverige visades på Gallery of Fine Arts, Ulaan Batar och Space 798 2004 i Peking.

Jag filmar i fastigheter där många bor tillsammans. Min metod utgår ifrån människor jag får kontakt med på plats och som ger mig möjlighet att filma hemma hos dem.

Allt dokumenteras som människorna har omkring sig; ting, böcker, tavlor, prydnadsaker, tyger, mattor, blommor, möbler. Detaljer och hela rum; allt detta som vi omger oss med och som har mer eller mindre betydelse. Jag filmar i överallt; i köken, sovrummen, vardagsrummen och badrummen. Jag filmar allt som syns. Människorna som bor i lägenheten väljer musik de gillar. Jag redigerar sedan ihop musik och bild. Musiken skapar stämning, ett soundtrack till varje hem.

I projektionerna bredvid varandra visas bild på bild av ting, som stilleben. Bilder ställs mot varandra, samma bildpar upprepas aldrig. I hörlurar finns musiken för respektive lägenhet.

Alla städer visas tillsammans. Projektion bredvid projektion. Lägenhet bredvid lägenhet.

 

"Still Life" 2002-2004
Exhibition at ID: I Gallery, Museum of Fine Arts, Ulaan Batar, Space 798, Beijing

Still Life is a project where I filmed my and my neighbors' apartment in an apartment building in Stockholm, inspired by a book written by the French author Georges Perec." Life a user manual ".

I also filmed in apartment buildings in Ulaan Bataar and in Beijing, which together with the apartments from Sweden were shown at the Gallery of Fine Arts, Ulaan Batar and Space 798 2004 in Beijing.

I film in real estate where many live together. My method is based on people I get in touch with on the spot and that allows me to film at home.

Everything is documented as people have around them; things, books, paintings, ornaments, fabrics, carpets, flowers, furniture. Details and entire rooms; all that we surround ourselves with and that has more or less significance. I film in everywhere; in the kitchens, bedrooms, living rooms and bathrooms. I film everything that is visible. The people who live in the apartment choose music they like. I then edit the music and picture together. The music creates a mood, a soundtrack for every home.

In the projections next to each other, picture is shown on picture of things, like still life. Images are set against each other, the same image pairs are never repeated. In the headphones is the music for each apartment.

All cities are displayed together. Projection next to projection. Apartment next to apartment.