Beatrice Hansson

Angereds närsjukhus, 2015

En skulptur har en form som i sina konturer kan liknas vid ett berg. Från ovan ser den ut att vara ett berg utritat som på en topografisk karta. Man klättrar på linjerna tills man kommer till toppen. Här får man överblick.

Storlek 3,20 x 2,80 x 1,50 meter. Uppdrag för Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

Angered's local hospital, 2015
A sculpture has a shape that in its contours can be likened to a mountain. From above it looks like a mountain drawn like a topographic map. You climb up the lines until you reach the top. Here you get an overview.

Size 3.20 x 2.80 x 1.50 meters. Assignment for Västfastigheter, Västra Götaland region