Beatrice Hansson

Väntans torg, Vasaplan Umeå 2014

Projektet är en konstnärlig undersökning av Vasaplan i Umeå. Under fem dagar i september 2014 placerade vi ut 400 pallar på Vasaplan, som allmänheten välkomnades att använda.

Olika händelser med pallarna avlöste varandra; vissa planerade och utformade av oss och andra mer spontana aktiviteter som gav medborgarna möjlighet att själva förändra platsen.      Vårt mål var att försöka förstå hur händelser och fysiska tillägg på platsen förändrar hur vi ser på den och hur man kan använda platsen och undersöka hur medborgarna kan medverka till stadens konkreta utveckling på andra sätt än vi är vana vid i våra demokratiska planeringsprocesser.

Undersökningen låg till grund för en stor ombyggnad och förnyelse av Vasaplan. Uppdraget var ett samverkans projekt utformat av Umeå kommun och Statens Konstråd i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och Designcentrum.

I samarbete med Göran Lindberg och Åsa Drougge på Nivå landskapsarkitektur AB

 

The project is an artistic survey of Vasaplan in Umeå. For five days in September 2014, we placed 400 pallets on Vasaplan, which the public was welcome to use.

Various events with the pallets succeeded; some planned and designed by us and others more spontaneous activities that gave the citizens the opportunity to change the place themselves. Our goal was to try to understand how events and physical additions on the site change how we view it and how to use the site and explore how citizens can contribute to the concrete development of the city in ways other than we are used to in our democratic planning processes.

The study was the basis for a major rebuilding and renewal of Vasaplan. The assignment was a collaboration project designed by the municipality of Umeå and the Swedish Arts Council in collaboration with the National Heritage Board, the Swedish Housing Agency and the Architecture and Design Center.

In collaboration with Göran Lindberg and Åsa Drougge at Nivå landskapsarkitektur AB