Beatrice Hansson

Hammarbyterassen, Hammarby sjöstad 2009

Hammarbyterassen, Hammarby sjöstad 2009

En lång slingrande, oregelbunden spiral, ca 20 meter, förstärker den långa riktningen i parken. Spiralen har blivit en mötesplats för både vuxna och barn, de boende i området. Barnens rörelse genom skulpturen blir en koreografi i stadens rum. Vid skymning tänds en belysning som skapar skuggor i mark. En två- och tredimensionell teckning eller skrift i luften och på marken

I samma park är en grupp av olika vertikala former placerade som en traditionell skulptur centralt i parken. Det har också blivit ett hängställe för barnen att mötas vid och på. Gummigranulat format som ett moln, en symbolisk sockel fungerar som fallskydd.

Uppdrag för Stockholms kommun i samarbete med landskapsarkitekt Åsa Drougge, som ritat parken, Nivå Landskapsarkitektur AB.

Skulpturerna tillverkas av Henrik Brandt och Albin Karlsson

 

Hammarbyterassen, Hammarby sjöstad, Stockholm, 2009

A long winding, irregular spiral, about 20 meters, reinforces the long direction in the park. The spiral has become a meeting place for both adults and children, the residents of the area. The children's movement through the sculpture becomes a choreography in the city room. At dusk, lighting illuminates, creating shadows in the ground. A two- and three-dimensional drawing or writing in the air and on the ground.

In the same park, a group of different vertical shapes are placed as a traditional sculpture in the center of the park. It has also become a hangout for the children. Rubber granules shaped like a cloud, a symbolic pedestal acts as fall protection.

Assignment for Stockholm municipality in collaboration with landscape architect Åsa Drougge, who designed the park, Nivå Landskapsarkitektur AB.

The sculptures are manufactured by Henrik Brandt and Albin Karlsson