Beatrice Hansson

Magistratparken, Malmö 2003

Efter diskussioner om barn och barns lek och närvaro i stadsrummet bestämde vi att leken ska vara fullt synlig och närvarande i stadens flöde. Vi placerade leken och skulpturerna nära Malmö konsthall, så att man kan se barnen och skulpturerna från gaveln i stora salen. Här uppstod alltså något; man kan vara konstälskare och få ihop det med barnens intressen. Konsthallen har fått fler barnfamiljer som besökare. Incitamentet för en mötesplats blev här möjlig på flera plan. I parken finns sex skulpturer i olika svårighetsgrader. Dessa används även av vuxna som träningsredskap.

Skulpturerna har tillverkats av Henrik Brandt och Albin Karlsson. Uppdrag för Malmö Kommun 2003 i samarbete med landskapsarkitekt Camilla Andersson

 

After discussions about children and children's play and presence in the city room, we decided that the playground should be fully visible and present in the city's flow. We placed the play and the sculptures near Malmö Art Hall, so that you can see the children and the sculptures from the gable in the great hall. Thus, something arose; you can be an art lover and get it together with the children's interests. The Art Hall has received more families with children as visitors. The incentive for a meeting place was made possible here on several levels. In the park there are six sculptures in varying degrees of difficulty. These are also used by adults as a training tool.

The sculptures have been made by Henrik Brandt and Albin Karlsson. Assignment for Malmö Municipality 2003 in collaboration with landscape architect Camilla Andersson