Beatrice Hansson

"VAR DAG" 1995

"VAR DAG" 1995

Utställning på Galleri Enkehuset 1995

I verket "VAR DAG" som pågick under 2,5 år gjöt jag en betongkub varje dag och skrev om det som var mitt liv. Gestaltningen visar med sin rumslighet och form min lägenhet skala 1:2 där den dagboksliknande texten korresponderar med det fysiska som en skugga eller ett mellanrum. '

Arbetet handlade om en vilja att gå till jobbet varje dag och enkelt utföra en syssla och att få fortsätta en associativ kommunikation om och med mig själv. Verkets uppbyggnad är inspirerad av Sol le Witt men är med sitt narrativ och det hantverksbaserade repetitiva arbetet något helt annat. Verket handlar om en längtan att livet måste få plats i konstens rum.

På Galleri Stefan Andersson, Umedalen skulptur 1996, visades verket uppbyggt utifrån gallerirummets form. Texten motsvaras av betongkonstruktionens form. På ÖSKG Baskemölla tillsammans med Pelle Hansson visade jag konstruktionen uppsatt som ett "galler", en struktur placerad över hela rummet. Konstruktionen kan alltså sättas ihop på många olika sätt och bilda olika rumsligheter
Storlek 5 x 7 x 2,5 meter, text på vägg ca 7 x 2,5 meter
Varje kub är 35 x 35 cm och textutskriften 21x 21cm

 

english:

"EVERY DAY" 1995

Exhibition at Gallery Enkehuset 1995

In the work "EVERY DAY" that went on for 2.5 years I mould a concrete cube every day and wrote about what was my life. The design shows with its spaciousness and form my apartment scale 1: 2 where the diary-like text corresponds to the physical as a shadow or a space in between. The work was about a willingness to go to the work every day and simply do a job and to continue an associative communication about myself with myself. The structure of the work is inspired by Sol le Witt, but with the narrative and the craft-based repetitive work is something completely different. The work is about a longing for life to take place in the room of art.

At Gallery Stefan Andersson, Umedalen sculpture in 1996, the work was shown based on the shape of the gallery room. The text corresponds to the shape of the concrete structure. At ÖSKG Baskemölla together with Pelle Hansson I showed the construction set up as a "grid", a structure placed all over the room. The construction can thus be put together in many different ways and form different spatial similarities

Size 5 x 7 x 2.5 meters, text on the wall about 7 x 2.5 meters
Each cube is 35 x 35 cm and the text print 21x 21cm