Beatrice Hansson

Jag arbetar med utställningsverksamhet och i offentliga sammanhang med konst eller i projekt med gestaltning i samarbete med arkitekter och landskapsarkitekter. 

I min egen konstnärliga produktion arbetar jag med berättelser, i installationer, med skulptur och bild i olika material, och i tidiga arbeten också med text och video/film. Flera arbeten och utställningar har handlat om tid, görandet, repetition och ett intresse för en process. Numera handlar det också om ett sökande i material som i sig kan ha en utsaga, ofta massproducerade, vardagliga material som har en funktion. Stålstänger, mönstrad plywoodskiva, tråd, nål, frigolit, glas. Det kanske handlar om en vanlig konstnärlig praktik men för mig har den lagar och restriktioner som på ett sätt är ganska stränga. Först. Sen låter jag konceptet styra hur stränga de ska vara. Det visar sig till slut att allt är ganska öppet då sökandet efter mening är större, ett starkt existentiellt behov.

Jag driver tillsammans med 25 konstnärer Galleri ID:I, Stockholm.

Jag arbetar med konst i offentligheten för att sammanhanget är intressant. Jag tycker om samarbeten där alla som är inblandade vill nå samma mål fast på olika sätt, att människors miljöer blir bra att vara i. Från mitt perspektiv också en miljö som känns annorlunda och speciell. Jag är intresserad av funktion och av hur människor kan mötas och min kompetens kompletterar andra yrkeskompetenser. Mitt arbete sker utifrån en analys av platsen och dess förutsättningar och det formulerade uppdraget och handlar om koncept och idéarbete men också om att fysiskt skapa miljöer, ofta med hantverksmässiga kvalitéer. Jag har arbetat med många olika typer av uppdrag och har lång erfarenhet av storskaliga, rumsliga projekt. Jag arbetar ofta med skulptur i material som fungerar bra i offentliga miljöer och har under åren utvecklat många samarbeten med duktiga hantverkare. Varje uppdrag har en egen inneboende logik som framkallas i en fördjupad analys. Det intresserar mig. Hur förhålla sig till plats, funktion och omgivning, arkitektur, flöden, människor? Komponenter som gör uppdraget, som gör skillnader. Vad vill man här, vad är meningsfullt, vad behövs? Pragmatiska frågor men som också är kopplade till min praktik, vad kan jag tillföra som ingen annan kan? Här följer ett arbete i ateljén med konstnärliga undersökningar, där form, material, mening och innehåll är viktiga komponenter. Detta arbete ska sen tillbaka in i projektet och stämma med allt det andra. Men saker som är viktiga är ljus, reflektion, form, skugga, lekfullhet, skönhet, att blicken inte tröttnar. Mina skulpturala verk kan ha flera funktioner, inte bara är att titta på, utan också att klättra i, vara i med sin kropp. Den fysiska upplevelsen och erfarenheten är ett annat sätt att förstå skulptur på. Mina verk fungerar därför bra i miljöer för barn och ungdomar. De kan beroende på sin komplexitet utmana den som klättrar att utveckla både styrka och balans. De fungerar också som en social skulptur, att vara i, hänga i. Tillsammans.

English

I work with exhibition activities and in public contexts with art or in projects with design in collaboration with architects and landscape architects.

In my own artistic production I work with stories, in installations, with sculpture and image in different materials, and in early works also with text and video / film. Several works and exhibitions have been about time, doing, repetition and an interest in a process. Nowadays it is also a search for material that can itself have a statement, often mass-produced, everyday material that has a function. Steel bars, patterned plywood, thread, needle, frigolite, glass. It may be a common artistic practice but for me it has laws and restrictions that are in some ways quite stringent. First. Then I let the concept control how strict it should be. In the end it turns out that everything is quite open as the search for meaning is greater, a strong existential need.

Together with 25 artists I run Gallery ID: I, Stockholm.

I work with art in the public because the context is interesting. I like collaborations where everyone involved wants to achieve the same goal in different ways, that people's environments become good to be in. From my perspective also an environment that feels different and special. I am interested in function and how people can meet and my skills complement other professional skills. My work is based on an analysis of the site and its conditions and the formulated assignment and is about concepts and idea work but also about physically creating environments, often with craftsmanship qualities. I have worked with many different types of assignments and have long experience of large-scale, spatial projects. I often work with sculpture in materials that work well in public environments and over the years I have developed many collaborations with talented craftsmen. Each assignment has its own inherent logic that is elicited in an in-depth analysis. It interests me. How do you relate to location, function and environment, architecture, flows, people? Components that do the job, that make differences. What do you want here, what is meaningful, what is needed? Pragmatic questions but which are also linked to my practice, what can I add that nobody else can? Here follows a work in the studio with artistic research, where form, material, meaning and content are important components. This work will then be back into the project and be consistent with everything else. But things that are important are light, reflection, shape, shadow, playfulness, beauty, that the eyes do not tire. My sculptural works can have several functions, not only to look at, but also to climb in, to be in with your body. The physical experience and experience is another way of understanding sculpture. My works therefore work well in environments for children and young people. Depending on their complexity, they can challenge those who climb to develop both strength and balance. They have also a function as a social sculpture, being in, hanging in. Together.

 

 

 

LÄNKAR/links

www.idigalleri.org

Address:

Tengdahlsgatan 22
116 41 Stockholm
Sweden


Phone: 0046 (0)707 41 00 25
Mail: beahansson@hotmail.com