Beatrice Hansson

Untied Notions 2012

Utställningen visade verk av 37 gamla och nya medlemmar. se galleriets hemsida, www.idigalleri.org 

Mitt verk är en skimrande yta av olika ornamentglas tätt monterade i lodräta rader där varje rad har en egen inneboende ordning.

Glasen är från olika tider under 1900 talet och är hittade på en vind hos ett glasmästeri. Ornamentglas är ett plant glas med mönster i relief. De olika mönstren är tidstypiska. Här är glasen fråntagna sin ursprungliga funktion som är att hindra från direkt insyn utan att för den skull ta bort ljus. Mönstret bidrar till att uppmärksamma att här bakom finns något du inte ska se, som hindrar blicken, samtidigt som den ska fånga den med sitt attraktiva mönster. Det är som om blicken får sin belöning trots besvikelsen över att inte kunna se igenom. Dekorationen som tröst!

Storlek: 5,35 m x 2,50 m

Untied Notions 2012

The exhibition featured works by 37 old and new members. see the gallery's website, www.idigalleri.org

My work is a shimmering surface of different ornamental glass tightly mounted in vertical rows, where each row has its own inherent order.

The glasses are from different times during the 20th century and were found in an attic of a glassworks. Ornamental glass is a flat glass with a pattern in relief. The different patterns are typical of the time. Here, the glasses are deprived of their original function, which is to prevent direct visibility without removing light for that purpose. The pattern helps to draw attention to the fact that behind this there is something you should not see, which obstructs the gaze, at the same time as it should capture it with its attractive pattern. It is as if the gaze is rewarded despite the disappointment of not being able to see through. The decoration as comfort!

Size: 5,35 m x 2,50 m