Beatrice Hansson

Tävling Konstnärlig gestaltning i stadens rum - Circles on demand

Mitt förslag som 3D skissen visar är en skulptur och en klätterställning. Den är uppbyggd av cirklar i en komplicerad struktur där cirklarna har olika storlekar som sammanfogas vertikalt, med horisontella ben. Ett intrikat mönster uppstår och gör den intressant att titta på. Vid mörker kan belysning förstärka mönstret och ge skuggor på mark.

Jag tänker att denna struktur/skulptur kan fungera som en mötesplats. Ett ställe dit man lockas, både vuxen och som barn. Den skulle fungera i en urban miljö, dock lite svårplacerad för alla platser är redan ”möblerade”, och den kräver sitt utrymme på grund av sin storlek. Och jag vill att den ska vara stor. Man kan tänka,  en placering omgärdat av hus, mitt i staden, mitt i en ström av människor att den skulle kunna fungera fint, både som skulptur på torg och med en funktion att klättra och röra sig i.

Idén om konst får här en vidare mening som jag tycker om. Det är också roligt att betrakta något som pågår, en aktivitet, att vara åskådare. Jag tycker Björns Trädgård med skateboardbanan är ett utmärkt exempel på hur alla förbipasserande inte kan låta bli att stanna för att titta på.

Gärdet eller Hagaparken är båda platser som skulle kunna fungera alldeles utmärkt. Jag har även tänkt på Humlegården, Vitabergsparken eller Barnängsparken, som mer centralt belägna parker.

Beroende på var man placerar denna struktur får platsen ett nytt värde och skulpturen formas utifrån platsens förutsättning. Var i staden finns ett behov av en skulptur som samlar människor till aktivitet?

Storleken på cirklarna varierar från 30 cm i diameter upp till 1,30 m. Höjden varierar också men är som högst 2,20 m. Ibland finns flera lager av ringar som man klättrar sig igenom, ibland enstaka. Vissa punkter är höga där man kan komma upp och få överblick.

Materialet är rostfritt rundjärn 38 mm tjockt. Det är ett material som står sig och är underhållsfritt. Formen och storleken är här bestämd men kan givetvis ändras beroende på var den placeras. I kuperad terräng eller på plan yta. På mark runt om föreslår jag gummigranulat, sand eller bark, detta också i förhållande till var den placeras… i park eller i den hårdgjorda stadsmiljön.

English:

Competition Artistic design in the city room - Circles on demand

My suggestion that the 3D sketch shows is a sculpture and a climbing frame. It is made up of circles in a complicated structure where the circles have different sizes that are joined vertically, with horizontal legs. An intricate pattern arises and makes it interesting to watch. In the dark, lighting can enhance the pattern and give shadows on the ground.

I think this structure / sculpture can function as a meeting place. A place where you are attracted, both adult and child. It would work in an urban environment, however, a little difficult to place for all places are already "furnished", and it requires its space because of its size. And I want it to be big. One can think, a location surrounded by houses, in the middle of the city, in the midst of a stream of people that it could work well, both as a sculpture in a square and with a function to climb and move around.

The idea of ​​art here has a wider meaning that I like. It's also fun to watch something going on, an activity, to be a spectator. I think Björns Trädgård with the skateboard track is a great example of how all passersby can't stop to watch.

The fence or Hagaparken are both places that could work just fine. I have also thought of Humlegården, Vitabergsparken or Barnängsparken, as more centrally located parks.

Depending on where you place this structure, the site gets a new value and the sculpture is formed based on the site's condition. Where in the city is there a need for a sculpture that brings people together for activity?

The size of the circles varies from 30 cm in diameter up to 1.30 m. The height also varies but is at most 2.20 m. Sometimes there are several layers of rings that climb through, sometimes single. Some points are high where you can get up and get an overview.

The material is stainless steel cast iron 38 mm thick. It is a material that stands and is maintenance-free. The shape and size are determined here but can of course be changed depending on where it is placed. In hilly terrain or on flat surface. On land around I suggest rubber granules, sand or bark, this also in relation to where it is placed ... in the park or in the hardened urban environment.